قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

ای عشق گمشده ی من می دانم یک روز بالاخره خواهی رسید

اما نمی دانم تورا خواهم دید یانه

۹۷/۰۹/۲۲
آرش ابراهیمی