قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

در زندگی سعی کن باکسی که دوستش داری ازداوج کنی وگرنه مجبوری کسی که باآن ازدواج کرده ای را دوست داشته باشی.

این جمله  در جواب آن نادان هایی است که می گویند:

عاقلانه عاشق شو

وبعدعاشقانه عاشق.
در زندگی تنها یک بار عاشق می شوی

اما هزاران بار می توانی عاقلانه عاشق بشوی .

۹۷/۱۰/۱۳
آرش ابراهیمی