قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

همان طور که گناهان بزرگ از گناهان کوچک آغاز می شوند

کارهای بزرگ هم همیشه از کارهای کوچک شروع می شوند

پس امید داشته باش وهمیشه با افکار وانرژی های مثبت زندگی کن 

وازاین آزرده خاطر نباش که آدم کوچکی هستی ، یقین داشته باش فردا یک کار بزرگ میکنی.

۹۷/۱۰/۱۳
آرش ابراهیمی