قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

توهیچ وقت نمی توانی جلوی طلوع خورشید را بگیری 

اما می توانی هر روز طلوع کنی

پس طلوع کن تا غروب نکرده ام.

۹۷/۱۰/۱۳
آرش ابراهیمی