قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

جریان سازها حماسه آفرین تر از موج ساز ها  هستند 

زیرا جریان سازها بذر آرمان و ایده را در ذهنت میکارند

اما موج سازها تو را برای دستیابی به اهداف پلیدشان سواربرموجشان می کنند

در زندگی سعی کنید اگر جریان ساز نیستید موج سوار نباشید.

۹۷/۱۰/۱۴
آرش ابراهیمی