قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

در مسابقه ی زندگی  سعی کن همیشه روبه جلو حرکت کنی ،مرور گذشته تنها تو را از رقبایت عقب می اندازد.

۹۷/۱۰/۱۴
آرش ابراهیمی