قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

در مسابقه ی زندگی  سعی کن همیشه روبه جلو حرکت کنی ،مرور گذشته تنها تو را از رقبایت عقب می اندازد.

۹۷/۱۰/۱۴
آرش ابراهیمی