قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

یکی از چیزهایی که کمتر کسی به آن فکر میکند یا توجه، این است که یک روز از همین روزهای هفته که سپری میشوند،وبه سادگی از کنار آنان می گذری چه همراه باغم وچه همراه با شادی باشدخواهی مرد.

می خواهد شنبه باشد یا جمعه.

۹۷/۱۰/۱۶
آرش ابراهیمی