قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

چرا باید به خودم زحمت بدهم تا ستارهای آسمان را نگاه کنم

زمانی که زیباترین ستاره جهان در کنارم نشسته.

۹۷/۱۰/۱۹
آرش ابراهیمی