قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

شاید هزاران دلیل وجود داشته باشه که دیگر زندگی نکنم

اما فقط یک دلیل وجود داره که هنوز به این راه ادامه میدم

آن هم تویی.

۹۷/۱۰/۲۱
آرش ابراهیمی